Veerkracht

Veerkracht

Een van mijn portefeuilles in de fractie is veiligheid. Daarnaast mag ik me ook bezighouden met de ruimtelijke ordening. Het fysieke domein. Al is raadslid Martin Fransen daar de specialist. Ik focus dus op veiligheid. Veiligheid begint vaak in de straat, buurt of wijk. Zo schreef ik al eerder over de veiligheid in mijn wijk Osseveld-Woudhuis. Maar in Apeldoorn beïnvloeden ook de woningbouwcorporaties de veiligheid. Door veerkrachtige wijken te realiseren. Ik sprak met de directeur en programmamanager van Ons Huis Apeldoorn, Arjen Jongstra en Emma Gossink.

Emma Gossink (l) en Arjen Jongstra (r)

Het gaat bij het gesprek met de woningbouwcorporatie niet alleen om veiligheid. Immers de Apeldoornse corporaties houden zich – samen met vele partners – bezig met de huisvesting van mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het creëren van een thuis. En daarbij bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt van huurders en hun buren. Een corporatie is ook een belangrijke partner in het huisvesten van bijzondere doelgroepen die steun verdienen bij huisvesting, en begeleiding bij de uitvoering daarvan. Die doelgroepen kunnen bestaan uit mensen die voorheen in een instelling woonden. Of mensen die gevlucht zijn uit een ander land en in Nederland een nieuw bestaan mogen opbouwen.

Veerkracht

Één van de mooiste termen die ik hoor in het gesprek is veerkracht. Mede ook omdat zowel Arjen als Emma zo enthousiast zijn over het resultaat ervan. Veerkrachtige wijken. Veerkracht draagt bij aan vitaliteit. En daar ontmoeten de politiek, corporatie en de maatschappij elkaar. Want vitaliteit is een belangrijk begrip dat we samen vormgeven. De gemeente doet dat onder andere in de kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling die is vastgesteld. Daarin benoemt het college dat per wijk vitaliteitsagenda’s worden opgesteld in samenwerking met de partners. In onderstaand beeld wordt voor de woningen van de corporaties in Apeldoorn duidelijk waar op moet worden gelet en waar het al goed gaat.

Bron: veerkrachtigewijken.nl

In de kadernota wordt de gemeente ingedeeld in 46 delen, waarin sociale en fysieke opgaven worden gecombineerd. Dus mensen en ruimte verbinden. In het coalitieakkoord van Apeldoorn komt het woord vitaliteit of veerkracht helaas niet voor. De term “brede welvaart” die als uitgangspunt dient is wel sterk verbonden met de kadernota maatschappelijke ontwikkeling. In de bijlage van het coalitieakkoord zie ik gelukkig bij punt 42: “vitaliteitsagenda’s worden gecombineerd we met gebiedsvisies”. Precies wat er wordt bedoeld. Een integrale blik.

Dat betekent dat de kadernota en de omgevingsvisie met elkaar zijn verbonden en dat we als gemeenteraad continu kijken of de opgaves halen. Veerkracht én energetische maatregelen, openbare ruimte én ontmoeten. Brede welvaart in optima forma. Het CDA Apeldoorn was al jaren bezig met het voorbereiden van deze zaken. Ook nu we niet in de coalitie zitten kijken we kritisch of we voldoende veerkracht neerleggen in de gemeente.

Deze manier van verbinden ligt ook dicht bij de kernwaarden van het CDA, die uitgaan van gedeelde verantwoordelijkheden tussen gemeente, partners en inwoners van Apeldoorn.

Concreet

Het lijkt dus allemaal goed te komen. Maar de oproep is wel om zaken concreet te maken. Om de vitaliteitsagenda’s voor alle gebieden te schrijven, er acties aan te verbinden en die uit te voeren. Met alle partners en betrokkenen samen. Vanuit de sociale gedachte, waarin vitaliteit, veerkracht, leefbaarheid én veiligheid hand in hand gaan.

We weten ook op de andere vlakken (bouw en energie) wat we moeten doen. Laten we dus vooral beginnen met de uitvoering.

Tot slot: Samenwerking

In Apeldoorn werken de vier grote corporaties (met veel huizen in de gemeente) samen in de stichting VSW. Als partners maken zij gezamenlijk afspraken met de gemeente over de prestaties die moeten worden geleverd. Voor 2022 zijn dat bijvoorbeeld doelstellingen op het gebied van bouwen, vitaliteit en energie. Tot 2030 zijn maar liefst meer dan 2600 woningen in de sociale huursector nodig. Waarbij aandacht nodig is voor het thuisgevoel in de wijk. Concentratie van doelgroepen die beperkt zelfredzaam zijn kan leiden tot druk op leefbaarheid. En in het kader van energie wordt gekeken naar opwekking op de daken, aardgasvrij maken van woningen en bij het bouwen kijken naar circulariteit en co2 neutraliteit.

Naast deze afspraken hebben de gemeente én corporaties ambities op vele aspecten. In de bijlage van het afsprakendocument worden maar liefst 12 gebieden benoemd waaraan kan worden bijgedragen:

De samenwerkende corporaties in Apeldoorn hebben veel onderwerpen waarop ze in 2022 en 2023 focus willen houden (bron: VSW)

De vier grootste in de VSW samenwerkende corporaties in Apeldoorn zijn: Ons Huis Apeldoorn, De Goede Woning, De Woonmensen en Veluwonen.

Arjen en Emma benadrukken de kracht van samenwerking. Elkaar scherp houden, leren van elkaar. Efficiënt werken aan gedeelde doelen.

Het is mijn nog niet geheel duidelijk wie binnen de VSW nu kan worden aangesproken als de doelen niet worden gehaald. Waar bepaalde verantwoordelijkheden nu liggen. Reden genoeg om ook met de andere corporaties in gesprek te gaan.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.