Wonen in Apeldoorn

Wonen in Apeldoorn

Wonen is een grondrecht. In artikel 22 van de grondwet staat dat de overheid een inspanningsverplichting heeft om voldoende goede woningen te leveren. Dat dat op dit moment niet altijd even goed lukt is duidelijk. Ik hoor en zie regelmatig de voorbeelden van het aantal inschrijvingen op een sociale huurwoning op Woonkeus of hoor van mensen dat hun kinderen tot op hoge leeftijd nog thuis moeten wonen omdat – ondanks een ellenlange inschrijfduur en veel punten – een huurwoning onmogelijk vindbaar lijkt. Vrije sector huren of kopen is in je eentje ook vaak onbereikbaar. Hoe kan dan wel aan art. 22 van de grondwet worden voldaan?

De Corporaties

Het verzorgen van woningen voor de wat meer kwetsbare groepen in de samenleving is een taak van de woningbouwverenigingen in Apeldoorn. Er worden daar prestatie-afspraken over gemaakt. Tussen corporaties, huurdersverenigingen en de gemeente. Apeldoorn kent vanuit de traditionele verzuiling meerdere corporaties en ik sprak ze in de afgelopen 2 maanden bijna allemaal. Veluwonen staat nog op de verlanglijst.

Wonen met de woonmensen, in gesprek met de bestuurder
Sven Turnhout – De Woonmensen

De corporaties zijn duidelijk nog niet in staat om aan de woonvraag op korte termijn te voldoen. Er zijn onvoldoende woningen voor de steeds meer toenemende vraag van speciale doelgroepen. De meest kwetsbaren die veelal vanuit minder wordende zorg in reguliere (extramuralisering heet dat) woonwijken worden gehuisvest. Maar ook begeleid wonen (in opstap-regelingen), daklozen-huisvesting (housing-first) of andere regelingen trekken een wissel op de beschikbare woningvoorraad. En dan noem ik nog niet de statushouders als medelanders die recht hebben op een woning na positieve afloop van de asielprocedure. De overheid verdeelt die aantallen evenredig over de gemeenten in Nederland.

Wonen met ons Huis, in gesprek met de bestuurder
Arjen Jongstra en Emma Gossink – Ons Huis
De oplossing?

Het oplossen van dit schrijnend woningtekort is niet gemakkelijk. Bouwen kost tijd. En met de huidige stikstof- en natuurnormen zijn procedures lang en de uitkomst niet altijd zeker. De corporaties beschikken niet altijd over gronden waarop kan worden gebouwd, dus projectontwikkelaars die de gemeente benaderen moeten worden gekoppeld aan deze bouwprojecten om ook betaalbare koop- én sociale huur veilig te stellen in nieuwe projecten.

Apeldoorn heeft het voordeel van een ‘woondeal’. Een financiële injectie in het meer en sneller ontwikkelen van extra woningen. Apeldoorn heeft ook plannen. Grootse plannen. In het BSK gebied. En op inbreidingslocaties. Maar het tempo moet daarvoor omhoog. De laatste jaren is het benodigde tempo voor 2030 veelal niet gehaald.

Flexwonen lijkt een oplossing. Door het tijdelijk karakter van de woningen is het procedureel wellicht gemakkelijk, al zijn ook locaties hiervoor misschien te schaars. Aan de Kayersdijk in Apeldoorn worden naar verwachting 500 woningen gebouwd in 2023. In commerciële handen. Dat dan weer wel. De toewijzing van deze kleine woningen is dan weer niet in handen van Woonkeus Stedendriehoek lijkt me. Daar zijn succesvolle en minder succesvolle voorbeelden van. Laten we daar dus alert op blijven, evenals de huurprijsontwikkeling.

Flexwoningen van PUP Realestate
(foto via: https://puprealestate.com/wp-content/themes/yootheme/cache/apeldoorn-b7af174b.jpeg)
Niet alléén bouwen

Het is me duidelijk dat bouwen alleen niet voldoende is. In Apeldoorn blijft het groene karakter van belang. Een uniek element dat moet worden gekoesterd. In de woondeal onderzoeken we of we de sprong over de snelweg moeten maken en waar. Een nieuwe wijk bouwen is niet altijd makkelijk. Laten we vooral ook nieuwbouw en herontwikkeling in de dorpen niet vergeten.

Maar vooral ook leefbaarheid en veerkracht bewaken. Met vele doelgroepen is het niet vanzelfsprekend dat deze zonder hulp kunnen zorgen voor veerkracht. Het leefklimaat kan daardoor niet optimaal zijn. Ook dat element moet bij snel bouwen niet uit het oog worden verloren. Alleen met die opgaven samen zorgen we voor groei van Apeldoorn waarbij ook het sociale karakter van de stad behouden blijft.

Nu alleen nog het geduld opbrengen met elkaar. Want dit probleem is zeker niet op korte termijn opgelost. Wellicht moeten we conform de woonagenda en het coalitie-akkoord toch sneller kijken naar de creatieve oplossingen die daar worden benoemd. Om de eerste nood te ledigen?

In gesprek met de raad

Volgende week presenteren de samenwerkende woningbouwcorporaties (verenigd in de stichting VSW) van Apeldoorn de voortgang op de prestatieafspraken aan de gemeenteraad in een PMA. Later in september gaan we in gesprek over die afspraken. Voor 2023 moeten die wellicht wel worden aangepast.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.