Stad maken op de veluwe

Stad maken op de Veluwe

Stad maken. Wat is dat eigenlijk? In de omgevingsvisie van de gemeente Apeldoorn is in februari vastgesteld dat we ‘Stad willen maken’. Of eigenlijk de stad áf willen maken. Met een visie tot aan 2040 heeft Apeldoorn een behoorlijke ambitie voor zichzelf en haar inwoners neergelegd. Zeker in een tijd die inmiddels nogal wat meer complicerende factoren met zich heeft meegebracht. Toch hebben we als CDA Apeldoorn gekeken naar hoe we als raad kunnen bijdragen aan dat Stad maken!

Position paper

In 2 afzonderlijke politieke bijeenkomsten hebben we als raad mogen meekijken en meepraten met een nieuwe position paper. Niets meer en niets minder dan een document dat focus en prioriteit kan aanbrengen in de veelheid van projecten. De opgave tot aan 2030 is groot. Heel groot. Meer dan 8000 woningen moeten worden toegevoegd aan de gemeente. Om de huidige groep inwoners onderdak te bieden, maar ook de groei van de stad te huisvesten. En het grootste deel van de huizen moet een plek krijgen in de bestaande stad. Dus binnen de grenzen van de bebouwde kom.

stad maken

In het position paper wordt gekeken naar de grootste projecten die nu voorliggen. B, S en K + U en ZR. Dat klinkt natuurlijk als wartaal en cryptisch maar is niets minder dan een binnen de gemeente gebruikelijke afkorting. BSK staat voor Binnenstad, Spoorzone en Kanaalzone. U staat voor Uddel en ZR staat voor Zuid-rand. De sprong over de snelweg aan de zuidkant van Apeldoorn waar een bedrijventerrein en een nieuwe wijk van Apeldoorn een plek moeten vinden. Voor die wijk moet nogal wat gebeuren voordat de eerste schop de grond in gaat, maar het bedrijventerrein moet sneller worden gerealiseerd. Immers, Apeldoornse bedrijven staan te springen om op nieuwe grond verder te ondernemen. Zoals Remeha bijvoorbeeld.

Focus en prioriteit

Om flexibel te kunnen zijn, maar ook slagvaardig worden voor deze projecten speciale teams en programmamanagers aangesteld binnen de gemeente. En wordt continu gekeken naar de voortgang in de uitvoering. Deze projecten zijn het meest belangrijk voor het stad maken. Tenzij we anders beslissen staat er. En dat kan op basis van toegevoegde waarde, haalbaarheid, urgentie of andere zwaarwegende argumenten wel eens voorkomen. Misschien hebben we ook last van personeelstekort, kunnen we geen ontwikkelaars en aannemers vinden of worden de kosten hoog of grondstoffen schaars. Of is er behoefte aan geheel andere type woningen (koop of huur).

Continu actueel

Het is belangrijk te kunnen inspringen op kansen, kijk bijvoorbeeld eens naar de herontwikkeling van de Oranjerie in Apeldoorn. Daarom moet ook gekeken worden of de focus nog wel klopt. Jaarlijks wordt de uitvoeringsagenda daarom bijgewerkt en opgestuurd naar de raad.

De raad – en daarmee natuurlijk ook het CDA Apeldoorn – wordt dus voortdurend op de hoogte gehouden gaf de wethouder aan. Maar het is noodzakelijk om de juiste kaders te stellen. Welk mandaat heeft het college (wat mogen ze dus zelfstandig beslissen) en wanneer komt de raad weer in beeld. Een ingewikkelde opgave waar we langer over moeten nadenken.

Snel beginnen

Het is noodzakelijk om snel te kunnen beginnen. Een subsidie van de overheid vervalt na een bepaalde periode. De startdatum is dus van belang. De voorbereidingen lopen van alle kanten. Zo hadden we deze week een informatiebijeenkomst van de Spoorzone, wijk Veldhuis. Waar het stad maken heel zichtbaar wordt door veelvuldige hoogbouw.

bron: gemeente Apeldoorn

Voor de bestaande bewoners van deze Apeldoornse oude wijk is dat impactvol. We moeten daar als bestuur van Apeldoorn goed naar luisteren, maar ook in staat zijn het grootste belang met elkaar af te wegen. Dat levert vanzelfsprekend ook dilemma’s op.

Aandachtspunten

Natuurlijk geeft het CDA Apeldoorn het college wat huiswerk mee. Aandachtspunten die belangrijk zijn. Natuurlijk een juiste participatieprocedure. Hoe kunnen mensen die in Apeldoorn wonen betrokken zijn. De gemeente blinkt hier niet altijd in uit. Als raad zullen we daar scherp in zijn.

Netcongestie is een ander belangrijk thema. Hoe kunnen we ook zorgen dat omvangrijke bouwprojecten ook kunnen worden aangesloten op het stroomnet. Liander zit natuurlijk aan tafel, maar het moet niet zo zijn dat we mensen niet kunnen huisvesten vanwege het ontbreken van stroomkabels.

En als laatste is stikstof een groot item. Iedereen weet dat recente rechtszaken de mogelijkheden voor bouw en ontwikkeling, zeker in de buurt van Natura-2000 gebieden beperkt. Stikstofruimte is van groot belang. Wellicht is daar de U van Uddel nog een factor die een rol kan spelen, maar altijd met respect voor de boer.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.